17. A közéleti stílus (hivatalos törv. rendeletek, közlemények)
Írta: dezs   
Share this!
Magyar nyelvtan tétel  

17. A közéleti stílus (hivatalos törv. rendeletek, közlemények)

 

            Mi a stílus?

Az a kifejezésmód, ahogy a nyelvi és stilisztikai eszközöket felhasználjuk. A szó jelentése az idők folyamán változott, bővült (görög sztülosz: eszköz, hegyes tárgy, római stylus: íróeszköz). Napjainkban jelenthet a művészetekben korokat, irányzatokat, és egyénre jellemző viselkedési módot, modort.

 

A közéleti stílus, írásban:

 

            A törvényalkotás, a rendeletek, a közlemények és minden fajta hivatalos megfogalmazás nyelve. Ezen a nyelven fordul az egyén a hatóságokba, a hatóság az egyénhez. Személytelenné válik ember és ember viszonya. A hivatalos iratok, közlemények célja a tájékoztatás. Jellemzői:

- szakkifejezéseket használ (pl.: az ügy elévül, az ügyész vádat emel)

- bonyolult a mondatszerkesztése (ismétlések, hivatkozások, utalások)

- személytelenség: megszólítás (pl.: ügyfél, alperes)

Nemkívánatos tünetei:

- a szavak zsúfolt, megértést gátló használata

- az idegenszerű mondatszerkesztés, a határozott névelő elhagyása, a modoros kötőszóhasználat (pl.: amennyiben, miszerint)

 

A közéleti stílus, szóban:

 

            Az előadói stílus követelménye, hogy a mondanivaló egyértelmű legyen. Jellemzői:

- figyelemfelkeltő kérdés

- új fogalmak megmagyarázása

- tőmondat

- kerüli a terjengőséget

- a tételmondatot többször kihangsúlyozza

            A szónoki stílus élőszóban, nyilvánosan is elhangzó szöveg. Követelménye a megszólalás felelőssége a hallgató és önmaguk iránt. Azonnali hatást kell elérnie. Eszközei a nyelvi-zenei eszközök, a beszédhangsúly, tempó, gesztus és a mimika. Részei a bevezetés (cím, témamegjelölés), főrész (a téma, érvelés, cáfolat), és a befejezés (nyomatékosítás). Jellemző rá továbbá a körmondatok és az ünnepélyesség.

 

FELADAT: