A barokk, kialakulása és általános jellemzôi. Barokk elemek Zrínyi eposzában
Írta: dezs   
Share this!

A XII.-XVI. században a polgárság rést tudott ütni a feudalizmus rendszerén, harcot indított a gazdasági és a társadalmi hatalomban va ló részesedésért. A társadalom uralkodó osztályává mégsem válhatott. A gazdasági feltételek, a technikai adottságok akkor még nem tették lehetové a polgárság végsô diadalát.

 A XVI. század végétôl kezdve Európában újra megszilárdult a feudalizmus, létrejöttek az abszolút monarchiák. A reformáció támadásai következtében megingott a katolikus egyház is. Ellentámadásba lendült híveinek visszaszerzéséért, s ezt a harcot egy új szerzetesrend kiválóan végzett katonái, a jezsuiták irányították.

 Ez volt a társadalmi háttere a barokknak, mely az európai művelôdés történetében a reneszánszt követô nagy korszak egész kultúrájának, művészetének és irodalmának legfôbb stílusiránya.


A barokk hatás az irodalomban mindenek elôtt a művek stílusán és szerkezetén figyelhetô meg.

 

A barokk számára nélkülözhetetlen meghökkentés, gyönyörködtetés, lenyűgözô hatás, a csodálkozás felkeltése leginkáb b formai külsôségekkel érhetô el. A barokk költészet kedvelte a virtuóz rímtechnikát, a merész gondolattársításokon alapuló, újszerű költoi képek bôségét, a meglepô

ellentétektôl feszülô hasonlatokat s ezek eredményeképpen az ünnepélyes érzelmeket kifejezô patetikus stílus. Különösen kedvelte a bonyolult összetételű, de áttekinthetô körmondatokat, a rokon értelmű mondatok, szavak halmozását, az erôs érzelmi tartalmú kifejezéseket, olykor a drasztikusabb népiességek is a légies könnyedség, kecses finomság társaságában. Nagymértékben továbbfejlesztette az irodalom nyelvi lehetôségeit.

 

A barokk új műfajokat teremtett, fellazította a hagyományos műformák kereteit, új kompozíciós formákat hozott létre: a sok részletbôl, epizódból felépülô poklot, földet, mennyet egybeölelô monumentális szerkezetet, s ez fôképp a barokk eposzban érvényesült.

 

A reneszánszot a magyar irodalomban is jó másfél évszázados barokk korszak követi, s ez kb. a XVII. század elejétôl az 1770-es évekig, a felvilágosodás kezdetéig tart.

 

A magyar barokk kiemelkedô alakja, nemzeti irodalmunk büszkesége, Zrínyi Miklós. Politikus és hadvezér volt, a literatúrával csak mellékesen, a törökkel va ló csaták szünetében foglalkozott. "Az én professióm avagy mesterségem nem a poesis, hanem nagyobb, s jobb országunk szolgálatjára annál: az kit írtam, mulatságért írtam, semmi jutalmat nem várok érte"- írta.

 

Halhatatlanságát biztosító nagy műve a Szigeti veszedelem. A nyomtatott kiadásban az Obsidio cím szerepel, amelyet Szigetianára fordítunk. Ezzel a magyar irodalomban addig ismeretlen műfajt honosított meg, az eposzt. E művét 1645-46 telén vetette papírra.

 

Dédapjának, a szigetvári hôsnek 1566-os várvédelmét dolgozta fel témaként barokk eposzában. Barokk jelleg benne a valóságos és realisztikusan ábrázolt eseményeknek a misztikus, vallásos szférába emelése. A költô már legendássá vált várvédelmét a törökök és a magyarok, sôt a törökök és a keresztény Európa világméretű harcának sorsdöntô eseményeként ábrázolta, s ezzel a témát eposzi magaslatra emel te.

 

Megtartja a klasszikus eposzok több kötelezô formai hagyományát, az eposzi kellékeket. A költemény elsô strófája korábbi szerelmes verseire hivatkozik, az 5 . sor pedig pontos fordítása Vergilius eposzának megfelelô sorának. A 2. versszak a téma megjelölés. A 3.-6. szakasz a segélykérés. Zrínyi múzsaként Szűz Máriát szólítja meg. Célja az ideálteremtés: követendô példaképpé emelt hôse, azért is halhatatlan, mert a kereszténységért, Krisztus nevéért halt önzetlenül hôsi halált, megvetve világi javait gazdagságát.

 

A XVI. századi históriás ének és a protestáns jeremiádok (siralmas énekek) vallásos történelemszemléletét folyatatja a Szigeti veszedelem. A fe szület elôtt térdeplô Zrínyi Miklóst, Szigetvár kapitányát a költô a barokk eszméknek megfelelôen, Krisztus katonájaként mutatja be, Isten pedig mártíromsággal tiszteli meg. Elôrevetítôdik tehát a vár eleste, de egyben annak bonyolult művészi feladatnak a megoldása is, hogy az utolsó szálig elpusztuló védosereg gyôztesként tűnjék fel a várat mégis elfoglaló sereggel szemben. A védôsereg felkészül az ostromra, s Zrínyi szózatot intéz katonáihoz. Az ezután következô magyar seregszemle meggyôzi az olvasót, a védôsereg a legkitűnôbb harcosokból áll, kapcsolatuk a kapitánnyal kölcsönös megbecsülésen alapul. Ilyen egység és erkölcsi fölény fokozatosan megtöri az óriási létszámú, aljas indokból harcoló török sereget. Az utolsó nagy támadásba pokol beli szörnyetegek és angyallégiók is beavatkoznak. Zrínyi közelébe senki sem mer menni, távolról janicsárgolyók végeznek vele. A mártírok lelkét Gá briel vezetésével angyali légió viszi "Isten eleibe".

 

Az eposz célzata, saját korának szóló figyelmeztetése, felhívása a művészet ereje által nyilvánvaló: a szigeti vitézek erényeivel, erkölcsi fölénnyel megmenthetô az ország, ki lehet űzni a törököt. Zrínyi művészi tudatosságára vall, hogy az eposz 15 éneke 1566 strófából áll, ez utalás az ostrom évére. A Szigeti veszedelem Zrínyi kisebb költeményeivel együtt az Adriai-tengernek Syrenaia címmel jelent meg.

 

"Zrínyi remeke a lángelme egyéni ténye volt: váratlan és elszigetelt kiemelkedés a fejlôdés átlagából. Következménye: elszigetelt magány nemzedéken át, a közönséggel szemben."