Az írásjelek
Írta: dezs   
Share this!
Magyar nyelvtan tétel

A névszók

 

A szófajok csoportjában megkülönböztetünk névszókat ami több különböző csoportot tart egybe. Ezek: a főnév, melléknév, számnév és a névmás (következő tétel).  

A névszók jelei:

- a többes szám jele a -k. A megnevezett dolgok többségére utal. Pl.: házak.

- a birtokjel az -é. A személyt vagy dolgot a hallgató számára ismert birtokszó birtokosának mutatja. Pl.: barátodé.

- a birtoktöbbesítő jel az -i, -ai/-ei, -jai/-jei. Birtokviszonyban a birtok többségére utal. Pl.: könyvei.

- a birtokos személyjelek -m, -d, -a/-e, -ja/-je, -nk, -unk/-ünk, -tok/-tek/-tök, -k, -uk/ük,            -juk/-jük. A birtokos számát és személyét jelöli a birtokszón. Pl.: házam.

- a fokjelek a -b/-bb, leg-/legesleg-. A tulajdonságok összehasonlításának kifejező eszközei: magasabb.

- a kiemelő jel az -ik. A megnevezett dolgok másoktól való nyomatékos elkünönítésére szolgál. Csak közép- vagy felsőfokú melléknevekhez járul. Pl.: szebbik.

 

1. Főnév: 

A főnév a valóságban is létező, vagy ilyennek képzelt élőlények, élettelen tárgyak vagy gondolati dolgok nevét jelöli. A főnevek jelölhetnek valóságos vagy ilyennek gondolt fogalmakat: ezek a konkrét főnevek. Megnevezhetnek elvont fogalmakat, jelenségeket  is, ezeket elvont főneveknek nevezzük. A konkrét főneveknek jelentésük alapján két csoportja van: a köznevek és a tulajdonnevek. A köznév több egyforma dolog közös megnevezése. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek saját, megkülönböztető neve.

 

A köznevek fajtái:

Jelentésük:

Példák:

egyedi név

hasonló egyedek közös neve

    

kutya, király, fiú

gyűjtőnév

több egyedből álló csoport neve

lakosság, nyáj, hegység

anyagnév

a legkisebb rész is azonos az egésszel

arany, vas, juh

 

 

A tulajdonnevek fajtái

Példák

személynév

Petőfi Sándor, Kati, Jóska

földrajzi név

Dunántúl, Szeged, Svájc

intézménynév

Nemzeti Múzeum

címek

Nők Lapja

márkanevek

Suzuki, Pepsi Cola, Colgate

 

A főnév a mondatban ragok segítségével bármely mondatrész szerepét betöltheti.

Kötlező toldalékaik:

- többes szám jele, birtokjel, birtoktöbbesítő jel, birtokos személyjel és néha a fokjelek.

 

 

 

 

2. Melléknév:

A melléknév személyek, tárgyak, dolgok tulajdonságait kifejező szó. A mondatban leggyakrabban jelző. Lehet állítmány vagy határozó is. A melléknevet fokozhatjuk: alsó-, középső-, felsőfok (ezen kívűl van túlzófok is: legeslegjobb). Pl.: jó, jobb, legjobb. A fokozás jelei: -b/-bb, leg-/legesleg-.

Sajátos toldalékok: a fokjelek, kiemelő jel és a többes szám jele.

 

3. Számnév:

A számnév személyek, dolgok, tárgyak mennyiségét, vagy sorban elfoglalt helyét kifejező szó. Két faja a határozott és a határozatlan számnév. A határozott számnév pontosan megnevezi a számot vagy a sorrendi helyet. Lehet tőszámnév (kettő), törtszámnév (ketted), és sorszámnév (második). A mondatban lehet jelző, állítmány, számhatározó és számállapot-határozó.

Sajátos toldalékok: a fokjelek, kiemelő jel és a többes szám jele.