DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

Irodalom írásbeli érettségi tételek címjegyzéke 1985-2003. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
ImageA magyar irodalom  írásbeli tételek felsorolása 1985-2003 között.  1985.
A haza és emberiség gondolata a reformkor költőinek műveiben
"Minden egyes ember, még a legparányibb is, parányi része az egésznek, s minden rész az egészért lévén alkotva: azért kell munkálnia is." (Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz) Értelmezze Radnóti Miklós Sem emlék sem varázslat című költeményét!
"S hirtelen eszembe jut a János jelenéseinek egyik képe, kibomlik, forogni kezd. A sárkány áll az égen a napba öltözött asszony előtt, hét szája tátva... várja a születni készülő fiút, hogy megegye..." (Radnóti Miklós: Naplójegyzetek)
vagy
   
Egy szabadon választott életmű vagy irodalmi alkotás értelmezése az 1945 utáni magyar irodalomból
"Csüggedt pillanataiban kellett neki a könyv különös hatalma, amely mellesleg világrészek és évszázadok kapuit nyitotta tágra... lényegében pedig nem jóakaratot és vigasztalást nyújtott, hanem erőt adott; szilárd, rádioaktív magja cselekvő szakadatlansággal sugározta a titkot; hogy az élet mégis nagyszabású dolog." (Ottlik Géza: Iskola a határon)

1986.
Ady Endre szimbolizmusa néhány szabadon választott költeményének értelmezése alapján
"Ady szimbolizmusa csak az értelemhez szóló, tételes igazságokat érzékletes képekké, elfeledhetetlen látomásokká gyújtotta fel..." (Bóka László) Értelmezze Vörösmarty Mihály Előszó című költeményét!
"Most tél van és csend és hó és halál." (Vörösmarty Mihály)
vagy
   
Értelmezze Mikszáth Kálmán Fili (Rajz a régi világból) című elbeszélését!
"Nála mélyebben senkit meg nem borzongatott a nemesi Magyarország belső és gazdasági összeomlása..." (Szerb Antal)

1987.
A romantika korának életérzései és sajátos stílusjegyei néhány szabadon választott mű alapján
"Az ember feljő, lelke fényfolyam,
A nagy mindenség benne tükrözik." (Vörösmarty Mihály) Értelmezze Arany János Mindvégig című költeményét!
"Nem is a művész babérja hevíti,
Csak gémberedő ujját melegíti." (Arany János)
vagy
   
Értelmezze Karinthy Frigyes Találkozás egy fiatalemberrel című novelláját!
"Elbeszélése hirtelenül a fantasztikumba billent át, és ezen a másik képzeleti síkon igyekszik megmutatni - szabadabban, mi tulajdonképpen a valóság." (Kosztolányi Dezső)

1988.
Arany János művészi kompozíciói az Ágnes asszony és a Szondi két apródja című balladájában
"Idegen érzelmeket helyesen tolmácsolni; legnehezebb feladat költőnek. Ki kell vetkőznie saját énjéből, egy egészen más egyén világába kell áthelyezkednie..." (Arany János) Az abszurditás és a groteszk kifejeződési lehetőségei az "egyperces" műfajában - egy szabadon váalsztott Örkény István novella értelmezése

vagy
   
Értelmezze Kosztolányi Dezső Hajnali részegség című költeményét!
"Őt az élet úgy érdekelte, ahogy van." (Babits Mihály)

1989.
A gyermek-motívum jelentései József Attila költészetében szabadon választott művek alapján
"A kiskölyök, ki voltam, ma is él..." (József Attila) A beszédhelyzet és az érvelés szerkezete Vörösmarty Mihály Szózat című költeményében
"Az ember elsősorban az univerzum polgára, másodjára a Föld lakója, harmadszorra: egy nemzet gyermeke. S ez így igazságos, így helyes." (Pilinszky János)
vagy
   
Természeti és társadalmi lét Nagy Lajos Január című elbeszélésében
"E művészet tárgyiassága... szembeszökő... Mondatai külön-külön a leghétköznapibbak. Azonban egymás utáni kapcsolódásuk végtelenül izgalmassá teszi az egészet." (József Attila)

1990.
Múlt, jelen és jövő Kölcsey Ferenc műveiben
József Attila sorsának és költészetének megidézése Nagy László József Attila című versében

vagy
   
A megismerés fokozatai Kosztolányi Dezső Kulcs című novellájában

1991.
A szerelem mint lírai ihletforrás a XX. századi magyar költészet néhány alkotásában
Berzsenyi Dániel Levéltöredék barátnémhoz című versének értelmezése

vagy
   
A műfaj jellegzetességei egy szabadon választott magyar vagy világirodalmi novella alapján

1992.
A számvetés mint lelki helyzet és versszervező elv néhány magyar költeményben
Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című versének értelmezése

vagy
   
Jellem- és helyzetkomikum egy szabadon választott drámai alkotásban

1993.
A költői én és a külvilág viszonyának változásai Babits Mihály költészetében
Csokonai Vitéz Mihály A tihanyi Ekhóhoz című versének értelmezése

vagy
   
Egy szabadon választott XIX. századi magyar regény értelmezése

1994.
Elégikus költemények és balladák mint Arany János lélekállapotának kifejezői az ötvenes évek költészetében
Ady Endre Az eltévedt lovas című versének értelmezése

vagy
   
Egy XX. századi magyar regény vagy novella elemző bemutatása

1995.
A reneszánsz életszemlélete Balassi Bálint és Janus Pannonius költészetének bemutatásával
Vörösmarty Mihály Előszó című versének részletező bemutatása

vagy
   
Mikszáth Kálmán vagy Móricz Zsigmond egy szabadon választott regényének elemző bemutatása

1996.
Hazai táj, szülőföld, az otthon megjelenítése a magyar költészetben néhány mű alapján
Kérdések és válaszok Madách: Az ember tragédiája című drámai költeményében

vagy
   
Illyés Gyula: Bartók című vers értelmezése

1997.
Ady Endre jelképvilágának jellemzői néhány versének tükrében
Petőfi Sándor A XIX. század költői című versének elemző bemutatása

vagy
   
Groteszk látásmód Örkény István egy szabadon választott elbeszélésében vagy drámájában

1998.
A magány sokszínű ábrázolása a magyar líra néhány alkotásában
Arany János Epilógus című versének elemző bemutatása

vagy
   
Kosztolányi Dezső egy szabadon választott prózai alkotásának értelmezése

1999.
A helytállás és a hősiesség erkölcsi eszménye a XVI--XVII. századi magyar irodalomban
Tóth Árpád Esti sugárkoszorú című versének elemzése

vagy
   
Egy szabadon választott XX. századi magyar dráma elemző bemutatása

2000.
A "haza és haladás" kérdései a XIX. század első felének magyar lírájában
József Attila Óda című versének elemzése

vagy
   
Móricz Zsigmond egy szabadon választott novellájának elemző bemutatása

2001.
A természet mint ihletforrás a 18-19. századi magyar lírában
Babits Mihály Esti kérdés című versének elemző bemutatása

vagy
   
Egyéni és közéleti konfliktusok Katona József Bánk bán című drámájában

2002.
Jókai Mór egy szabadon választott regényének elemző bemutatása
A szerelem motívuma Csokonai Vitéz Mihály költészetében

vagy
   
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga című versének értelmezése

2003.
Új érzésvilág és kifejezésmód Ady Endre költészetében
Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban című versének elemző értelmezése

vagy
   
A novella műfaji jellemzőinek bemutatása egy szabadon választott magyar mű elemzése alapján

 
 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.