DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

V. EMBERI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Vállalkozásgazdaságtan tétel

Az emberi erőforrás a munkavállalók munkavégzéséhez szükséges képességeik és szakismereteik szerinti srukturált összessé­gét jelenti.

Három fő tevékenységi körbe sorolható:

- munkaerő-szükséglet meghatározása, létszámtervezés-, szerzés

- munkaerő ösztönzése, teljesítmény értékelése - munkaerő fejlesztése

Erőforrástervezés célja, a megfelelő számú és összetételű munkaerő a megfe­lelő munkakörbe a kellő időre biztosított legyen. Létszámbiztosí­tás lépé­sei: - munkaerőigény előrejelzés - munkaerő-kínálat előrejel­zése - akciótervek az eltérések kiküszöbölésére

A munkaerőigény-tervezés már működő vállalatnál a vállalati stratégia, induló vállalkozásnál az üzleti terv alapján történik.

A munkaerőigény meghatározása történhet:

- felülről, amikor a vállalat vezetése tervezi meg a létszámot

- alulról, amikor az egyes részlegek jelzik egyenként igényeiket.

 

A munkaerő-kínálat előrejelzés: arra ad választ, hogy a szükséges létszá­mot belülről vagy kívülről tudják-e biztosítani.

- belső elemzés: vizsgálják a szakértelmet, a fluktuációt és a belső mozgásokat

- külső elemzésnél a cég vonzáskörzetében végbement változásokra irányul (felszámolások, vállalkozások, tömegközlekedés módosítása, munkanélküliség)

 

Munkaerő-tervezés folyamata: - munkaerőigény előrejelzése: létszámstop, lemorzsolódás, előnyugdíj, átkép­zés, munkahét-csök­kentés, elbocsátás, tömeges leépítés -  munkaerő-kínálat előrejelzés: felvétel, visszahívás, átképzés, előléptetés, részmunkaidő-növelés, termelékenység növelése, alvállalkozói szerződés

Az emberi tényező teljesítményorientált díjazásának alapja a munka­körelem­zés. Tartalmazza a munkavállaló feladatait, a szükséges képességet és készsé­geket, valamint személyes adottságokat.

A munkakörelemzés történhet: - megfigyeléssel - munkanap-felvé­tellel - munkakörelemző kérdőívvel - egyenkénti vagy csoportos elbeszélgetéssel

 

Munkaidő-rendszerek:

- hagyományos munkahét: ötnapos, heti 40 órás

- rövidített munkahét: négynapos, napi tízórás

- rugalmas munkaidő: alapmunkaidő + a többi munkaidő egyénenként szer­vezhető meg

- munkakörmegosztás: két vagy több fő lát egy munkakört

- telekommunikációs munkavégzés: otthoni munk, számítógép, kötetlen

 

Munkakörértékelés: azt fejezi ki, hogy egy adott munkakör a többihez ké­pest mennyit ér. - rangsorolás: az összes munkakört felsorolják és rangsorolják. Egyszerű - munkakör-osztályozás: alapja valamely előre elkészített besorolási séma, ott sikeres, ahol a munkaköröket nem kell túl sok osztályba sorolni - Hay-féle értékelési módszer: első lépése a mukakörprofil meghatározása, majd mindegyik tényező mellé 10-15 fokozatú minősítő jegy kerül

Hay-féle munkakör-értékelési módszer:

Tudás: - szaktudás, - menedzsment képessé, - probléma kezelése

Problémamegoldás: - kerete, - módja

Felelősség:  - szabadságfok mértéke, - befolyásolás módja

 

Külső keresés: - fejvadászcégek szolgáltatásainak igénybevétele

- újsághirdetés - oktatási intézményekben álláspályázatok közzététele

- munkaközvetítő irodák tevékenységének igénybevétele - ismerősök, partnerek ajánlatai

 

A kiválasztás a pályázókról szóló információk összegyűjtését, értéke­lését je­lenti döntéshozatal céljából: - foglalkoztatási pályázat (képesí­tés, munkatapasztalat, szakmai múlt) - teszt (adottság-képesség-tehetség és tudásmérés) - interjú (viselkedés-  és motiváció-vizsgálat) - ajánlás (szakmai ajánlók) - vezetőkiválasztó cégek (2-4 napos trénin­gen való részvétel)

Az ösztönzőrendszerek akkor eredményesek, ha: - hatékonyak – rugal­masak - jól differenciálnak - nem túl drágák

Ösztönzők: - bér - munkahelyi (szociális) juttatások – munkaérdekképviselet - munkaidő (beosztás) - munkahelyi légkör

 

A bérmegállapításnak két alapformája különböztethető meg:

- időbér: a ledolgozott idő a bérmegállapítás alapja. Két fő formája az órabér és a havibér. Előnye: prioritást kap a minőség, egyszerű a kiszámítása, óvja, védi az embert és a gépet

Hátránya: nincs ösztönző erő általában alacsonyabb termelékenység­gel pá­rosul

- teljesítménybér: a dolgozókat a végzett teljesítmény alapján díjaz­zák. Há­rom fő formája a darabbér (magasabb teljesítményre ösztönöz, könnyen ki­számítható és jól követhető a termékenkénti bérköltség, de egyenetlen, gyenge a minőség és gyors az eszközelhasználódás). Prémiumbér: az időbér és a darabbér sajátos ötvözete.  Jutalékos rendszer: valamilyen teljesítménymutató alapján fizetik a béreket.

A bérszerkezet a bérelemeket és a fizetendő terhekből áll.

 

A bérelemek az alábbiak:

- alapbér: besorolási rendszer szerint megállapított és a munkaszerző­désben rögzített órabér, heti, havi vagy éves bér

- pótlék: átlagostól eltérő körülmények vagy pluszfeladatok ellátásáért fizetett kiegészítő bér (éjszakai, vasárnapi, nyelvpótlék, vezetői pótlék)

- jutalék: teljesítménymutató alapján előre meghatározott bér, beépített bére­lem, a munkaszerződésben van

- prémium: előre megállapított, írásban kiadott feladatért meghatáro­zott, az alapbéren felül fizetett munkabér

- jutalom: a munkaeredmények időarányos értékelése alapján kifizetett

A bérek terhei a munkavállalóra és a munkáltatóra egyaránt nehezed­nek és jelentősen megdrágítják a bért.

 

A munkabérre rakódó terhek 2003-ban:

- munkaadó részéről: TB – 29%, (nyugdíjjárulék – 18%, egészségügyi bizto­sítási járulék – 11% ), munkaadói járulék 3%, szakképzési alap 1,5%, egész­ségügyi hozzájárulás (EHO) – 3450 Ft/fő

- munkavállaló részéről: TB – 11% (nyugdíjjárulék – 8,5%, egészségbiz­tosítási járulék – 3%), munkavállalói járulék 1%

 

A munkabérre rakódó terhek 2004-ben:

- munkaadó részéről: TB – 29%, (nyugdíjjárulék – 18%, egészségügyi bizto­sítási járulék – 11% ), munkaadói járulék 3%, szakképzési alap 1,5%, egész­ségügyi hozzájárulás (EHO) – 3450 Ft/fő

- munkavállaló részéről: TB – 11% (nyugdíjjárulék – 8,5%, egészségbiz­tosítási járulék – 4%), munkavállalói járulék 1%

 

Munkahelyi juttatások: A munkahely által nyújtott szociális juttatások a munkavállaló teljesítési aka­ratát pozitív irányba befolyásolják. Bár a szociális juttatás semmilyen kapcso­latban nincs a teljesítménnyel, közvetve mégis an­nak ösztönzésére szolgál.

 

A munkahelyi szociális juttatások hatásai: - növeli a munkaadó iránti bi­zalmat - javítja a munkaadó munkaerőpiaci pozícióját - erősíti a munkavállaló kötődését - növeli a munkavállaló jövedelmét

 

 

 

A munkahelyi szociális juttatások típusai:

- gazdasági, jóléti jellegűek (étkezési támogatás, karácsonyi pénz, lakástámo­gatás, jubileumi pénz) - biztosítási jellegűek (munkavállalói nyugdíjpénztár, egészségügyi pénztár) - családi (szülési-, házassági segély, beiskolázási támogatás) - kulturális, sportjellegű juttatások (könyvtár, sporttelep,  - képzési juttatások (tanulmányi szabadság, tandíj átvállalása, továbbképzés)

 

Teljesítményértékelés: A teljesítményértékelés olyan rendszer, amelynek segítségével folyamatosan értékelik a munkavállalók teljesítményét, s ennek alapján intézkednek. A végzett munka mennyi­ségének, minőségének értéke­lése, összevetés a kö­vetelményekkel. Általában felettes értékel, lehet csopor­tos értékelés is, 1-1 adott időszak vé­gén, projekt befejezésekor.

-         értékelés osztályozó (értékelő) skálával, a munkakör-elemzés tevékenységeit sorolják fel, s a teljesítménytől függően egy-egy skálaértéket, illetve minősítő jelzőt használnak.

-         Normarendszer, első lépcsőben meghatározzák a normát (átlagos teljesítmény), a második lépcsőben pedig ehhez hasonlítják az egyéni teljesítményt.

-         Magatartásrács, vezetők ill. Csoportmunkában dolgozók teljesítményének értékelésére szolgál. A munkavállalókat a feladatorientáltság és a csoportmunka iránti készség szerint minősítik. A két szélsőség, amikor csak a feladat, ill. csak a csoport érdekei motiválják a munkavállalót.

 

A leggyakrabban alkalmazott teljesítményértékelő technikák:

- értékelés osztályozó (értékelő) skálával: felsorolják a munkakör-elemzés te­vékenységét és skálaértéket valamint minősítő jelzőt használnak - normarendszer: először meg kell határozni a normát (átlagos teljesítmény), utána pedig ehhez hasonlítani az egyéni teljesítményt - magatartásrács: a feladatorientáltság és a csoport­munka iránti készség sze­rint minősít

 

Emberi erőforrás fejlesztés: Célja az alkalmazottak ügyességének és képes­ségeinek javítása. Másfelől a vezetők felkészítése a megnövekedett felelős­ségre, az új feladatok vállalására.  Azon vállal­kozások, melyek versenyképesek akarnak maradni, mindkét képzési szintre nagy súlyt fektetnek.

 

A munkaerőfejlesztés módszerei:

-gyakorlati módszerek: tapasztalatszerzés felügyelet alatt, munka közben ta­nulás - előszoba-képzés: munkahelyi szituációk szimulálása elkülönített helyen, egy­bekötve a képzéssel - osztálytermi tanulás: hagyományos tanóra, számonkérés - konferenciák, szemináriumok: szakértők és tanulók párbeszédből, eszme­cseréből profitálnak a hallgatók - szerepjátszás: a résztvevők a szervezeten belül más szerepét játsszák el.

 

SZJA jellemzői: - személyi - általános (minden magyar állampolgárra kiter­jed) - sávosan progresszív

 

Az SZJA törvény prioritása:

- szükséges költségvetési bevételek biztosítása

- igazságos adóterhelés megállapítása

- a megtakarítások, illetve befektetések ösztönzése

- a külföldiekkel kapcsolatos érdekeink érvényesítése

Főbb jövedelemtípusok: - nem önálló tevékenységből származó jövedelem - önálló tevékenységből származó jövedelem - ingatlan és ingó vagyontárgyak és vagyon értékű jogok értékesítésének be­vétele - takarékbetétből és értékpa­pírból származó jövedelem (20% adó) - kis összegű kifizetések jövedelme - egyéb bevételek (járadék stb.)            .

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.