DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

VI. A VÁLLALKOZÁSOK REÁLSZFÉRÁJA PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Vállalkozásgazdaságtan tétel

Reálszféra: a cégeknél végbemenő anyagi-fizikai folyamatok összes­sége. Ki­terjed a termelés, a forgalmazás, a szolgáltatás minden anyagi jellegű mozza­natára, azaz a – beszerzésre - termelésre  - készletezésre A hozzájuk tartozó erőforrásokhoz információs folyama­tok és szabályozási fo­lyamatok társulnak.

Logisztika: a reálszféra termékáramlási és készletezési folyamatai, vala­mint az információk és szabályozási folyamatok együttes kezelé­sével foglalko­zik. 

Célja minél magasabb kiszolgálási színvonal.

Kiszolgálási színvonal mutatói:

1.)    Rendelkezésre állás: a cég a vele szemben jelentkező igények hány %-át tudja kielégíteni adott határidőn belül.

2.)    Kiszolgálási idő: a rendelésfeladástól a teljesítésig eltelt idő. (minél rövi­debb, annál jobb)

3.)    A kiszolgálás minősége: mennyiségben és minőségben hogyan tudta a cég az igényeket teljesíteni.

A reálszféra bemutatására állapot- és folyamatjellemzők használhatók. (stock és flow típusú mutatók)

Az állapotjellemző egy adott időpontra vonatkozik. (dec. 31.-én)

A folyamatjellemző egy adott időszakra vonatkozik. (negyedév, félév)

 

Beszerzés:

A termelési és szolgáltatási tevékenységhez szükséges anyagi erőforrások megszerzését jelenti. Az elmúlt időszakban felértékelődött, meg­nőtt az igénye. A környezethez való alkalmazkodás egyik legerő­teljesebb ha­tású terület. A kedvezően beszerzett javakat lehet a legjobban értékesíteni.

 

Beszerzési módok

1.)    Raktározás nélkül: rögtön be állíthatom a gépet, nincs szükség raktárra.

a)      Egyedi beszerzés: főleg a beruházási javakra jellemző, de előfordul a fo­gyasztáscikk-kereskedelemben is. (gépek, nagy berende­zések)

b)      Termelésorientált beszerzés: (JUST IN TIME) akkor érkez­nek a szükséges dolgok, amikor éppen szükség van rájuk. A J.I.T. beszerzés előfeltételei: - a szükséglet percnyi pontos ismerete - a szállítónak abszolút megbízhatónak kell lennie - a szállítót az üzem közelébe kell telepíteni, így alacsonyabb a kockázat - min. ellenőrzés kiiktatása

2.)    Raktározással

a)      Szerződésorientált beszerzés: a rendelést tételesen fel kell adni, és a kész­letre gyártás valósul meg.

b)      Raktárral történő beszerzés: becsült keresletről van szó és magas raktáro­zási kockázat áll fenn.

 

Beszerzés lebonyolítása

1.) Tervezés: a beszerzendő javak fajtáinak, mennyiségének és időpontjának megtervezése. MIT?

MENNYIT? MIKOR?

2.) Beszerzési lehetőségek: szakmai szervezetek (kamarák), címlistái „ki mit gyárt” katalógusok, prospektusok, szóbeli ajánlás alapján. HOL?

3.) Ajánlatok benyújtása: a cég preferenciarendszeréhez leginkább illeszkedő szállítóktól kér ajánlatot. ÁR?

4.) Ajánlatok összehasonlítása: a cég számára a legkedvezőbb kiválasztása és rendelkezzen tartalék szállítóval. KONDÍCIÓK?

5.) Rendelésfeladás: manapság már faxon telefonon történő feladás a gyakor­lat, nincs postai átfutási idő. MIKOR?

6.) A szállítók értékelése: több lépéses értékelés: kritériumok kiválasz­tása, ne­gatív pozitív értékek meghatározása, a paraméterek fontossági sorrendje. KI?

 

 

 

Beszerzési források: saját gyártás v. idegen forrás. „MAKE or BUY”

1.) Saját gyártás

Előny: - minőségi garancia (főleg ha van a cégnek know-how-ja) - ellátási biztonság - az adott kapacitások kihasználása - nincs szükség raktárra, illetve szállításra

Hátrány: - drága - elég nagy a kockázat

2.) Idegen beszerzés (vásárlás)

Előny: - alacsonyabb az ár, mint a saját gyártásnál - alacsonyabb a rizikó mint a saját gyártásnál - nagy a választék

Hátrány: - szükséges a raktározás - szállítás is szükséges és maga­sabb a rizikó

 

Az idegen beszerzés történhet még gyártótól vagy kereskedőtől.

  1. Gyártótól - nagy tételben szállít - kicsi a választék – olcsóbb - térben koncentrált
  2. Kereskedőtől - nincs limit a javak mennyiségé­ben - nagy a választék - átveszi a raktározási feladatokat

Centralizált beszerzés: ilyen beszerzés esetén a teljes szükséglet beszerzé­sét egyetlen helyen bonyolítják le.

Előny: - nagybani beszerzéssel együtt járó előnyök - kvalifikált beszer­zők foglalkoztatása - a marketingkoncepció érvényesítése - speciali­zálódó beszerzők

Hátrány: - központi raktárnak kell lenni - helyi igények és a helyi beszerzési lehetőségek figyelmen kívül hagyása - sematikus munka

Decentralizált beszerzés: a beszerzés ott történik, ahol a szükséglet felmerül. Ilyenkor nem célszerű központi raktár kialakítása, hiszen pótlólagos szállítási költségek merülnének fel.

 

A beszerzés szereplői: - saját beszerzők (apparátus) - bizományos (saját névre, más cég számlájára) - ügynök, közvetítő (jutalékot a kapnak a munkáért) - beszerzési társulás (független társaságok stratégiai szövetségei)

Beszerzési hatékonyság indexe = beszerzésr    e fordított összeg * 100

                                                           Beszerzett mennyiség * átlagár

 

Készletezés motívumai

A készletek tartását az indokolja, hogy fizikailag sem lehet, és gazdaságila sem indokolt mindent ott és akkor előállítani, ahol és amikor arra szükség van. A termékelőállítás és termékforgalmazás szakaszokra bomlik, az egyes szakaszok közötti kapcsolatot a készletek teremtik meg.

Ttranzakciós motívum: a készletek a termelés és fogyasztás időben és térben elkülönült szakaszait kötik össze.

Tartalékképzési motívum: (óvatosság): bármi történik, ne legyen gond

Spekulációs motívum: kedvező árú beszerzések, felszámolás alatt álló cég készleteinek kedvező áron való felvásárlása.

 

Készletezési költségek csoportjai

1.)      Készlettartási költségek: raktárépületek, raktárhelyiségek fenntar­tási, üzemeltetési költségei, dolgozók munkabére, bérleti díj, tárolási veszteség (roncsolás, minőségromlás, lopás), adminisztratív költségek, biztosítás.

2.)      Készlet-utánpótlási költségek: szállítás, átvétel, minő­ség-ellenőrzés, be­szerzési adminisztráció.

3.)      Hiányköltségek: készlet­hiánnyal összefüggő, ki nem elégített rendelések, készlethiány miatt ki nem elégített igény. A készlettartási és a készlet-utánpótlási költségek között átváltás van. Minél nagyobb készletet tárolnak, annál magasabb a készlettartási költség, viszont a készlet-utánpótlási költség alacsony. Ugyanakkor kisebb készlet, kisebb kész­lettartási költség, viszont gyakran  beszerzés és a készlet-utánpótlási költség magasabb.

 

 

 

 

Átlagkészlet: adott időszakra vonatkozó nyitókészlet és zárókészlet különb­ség.

Minimum készlet: biztonságos működéshez szüks. legalacsonyabb kész­let.

Maximum készlet: teljes kapacitáskihaszná­láshoz szükséges készlet.

Biztonságos készlet: olyan tartalékkészlet, amely be nem szállítás esetén is biztonságos működést biztosít.

 

Készletezési modellek

A készletmodellek struktúráját alapvetően négy tényező alakítja:

-         a termék iránt jelentkező kereslet természete (egyenletes, változó, diszkrét, stb.)

-         a készletfeltöltés módja, a rendelt mennyiség beérkezése (véletlen hatások a beérkezett mennyiségre és a beérkezés idejére, a programozhatóság stb.)

-         a termékszintű készletezési rendszer működési mechanizmusa, azaz azoknak az elveknek és módszereknek a rendszere, amellyel a döntéshozó a készletezési rendszer működését befolyásolja.

A készletezési mechanizmusok típusát a készletezés alapkérdéseire adott vála­szok döntik el.

1.)    Időpontra vonatkozóan

-         rögzített (t) fix időpont

-          akkor rendelek ha a készlet az érték alá csökken (s)

2.)    Mennyiségre vonatkozóan

-         rögzített (q) fix mennyiség minden rende­léskor

-         annyit rendelünk, hogy a készletünk maximális szintet érjen el (S) I.) tq-modell Gazdaságos rendelési tételnagyság modellje.

 

Készletezési mechanizmustípusok:

-         t,q mechanizmus, gazdaságos rendelési tételnagyság

idő  - állandó

nagyság – állandó

rendelés – ha a készlet 0,

-         s-q mechanizmus, optimális tételnagyság modell

rendelés akkor van, ha a készlet s alá esik,

-         t, s mechanizmus,

idő – állandó

mennyiség – változó

rendelés – ha a készlet 0

-         s,S mechanizmus

idő – változó

mennyiség – változó,

rendelés – ha a készlet kisebb mint az S

 

A rendelési tétel (mint független változó) meghatározza a költségösszetevőket. Minnél nagyobb az egyszerre rendelt mennyiség (q), annál több lesz a készlettrartási költség, viszont a készlet-utánpótlási költség viszonylag kicsi. A kicsi rendelési tételnél fordítva van, a készlettartási költség alacsony, viszont sokszor kell rendelni, ezért a készletutánpótlási költség magas.

 

A kereslet (éves szükséglet) „r” nagyságú. A készletutánpótlás késés nélkül történik, akkor amikor a készlet nullára csökken. A készlettartás fajlagos költ­sége „c1”. A készletutánpótlás fajlagos költsége „c3”.

Optimális rendelési mennyiség: az a mennyiség, amely mellett a készlet­tartási költség és a készlet-utánpótlási költség a legkisebb.

q0=        2 x készlet-utánpótlási költség (c3) x éves szükséglet (r)

raktározási költségek x beszerzési ár (c1)   .

 

 

Integrált termelésirányítási rendszerek:

1.                  A szükséglettervezési rendszer (MRP = material requirement planning) a végső szükségletből kiindulva követi egy összeszerelési folyamat egyes szintjein a gyártandó termék bruttó és nettó mennyiségét. Figyelembe veszi a készleteket, a kapacitáskihasználást, az időbeli gyártásütemezést. Lehetőséget biztosít a változások átvezetésére. A rendszer magasz szintű számítógépes hátteret feltételez.

2.                 Az éppen időben rendszer (just-in-time) japán eredetű termelési rendszer. A termelési folyamat során éppen a szükséges időre teljesítik az igényeket, s ha valahol bármilyen hiba előfordul, ahhoz a termelési folyamatot leállítják, s a hiba okozóját felderítik. Számítógép nélkül is működik, kis cédulákon jelzik az egymást köüvető fázisokat (a cédulát „kanban”-nak hívják). Ez a sajátos termeléskészlet nélkül magas hatékonyságú.

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.