DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

A nyelvi jel és jelrendszer PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Magyar nyelvtan tétel

A nyelvi jel és jelrendszer

 

 

A világban, környezetünkben jelek és a belőlük felépülő jelrendszerek segítségével igazodunk el. Minden jelnek számít, aminek jelzésértéket tulajdonítunk, vagyis a közlés, a kommunikáció szándékával fel akarunk használni. A legegyetemesebb, mindenki által ismert jelrendszer a nyelv jelrendszere. A jel, mindig valamilyen érzékszervünkkel felfogható (látható, hallható, tapintható) jelenség, amely mindig egy másik, önmagán túli jelenségre utal. Pl.: a "H" betűt látjuk:

- gondolhatunk a "h" msh-ra (zöngétlen, gégehang stb.)

- H: a korház jelölése

- a H: Magyarország felségjele.

A jelentést meghatározza az adott jel. (ld. példákat). A jelek sohasem elszigetelt elemek, hiszen több jel logikailag és grammatikailag való összekapcsolása a jelrendszer.

A jelek legjellemzőbb tulajdonságai:

1. érzékszerveinkkel felfoghatók

2. önmaguknál többet jelentenek

3. egyszerűbbek, mint a valóság (pl.: msh)

4. egy kisebb, vagy egy nagyobb közösség jeleként tartja számon őket

5. jelrendszerbe illeszkedve (vannak használati szabályaik)

6. emberi érintkezésben valósulnak meg.

Tudományága a szemiotika nyelvtudomány. A világ és a környezetünk összes jele rendszerezhető:

- jelentés: amit a jelenségnek tulajdonítunk, hangsorral fejezzük ki

- jelölt: jelenség, dolog, fogalom, a valóság egy darabja

- jelölő: jeltest, hangalak, vagy nyelvi forma.

Másik felosztása a nyelvnek, hogy milyen alapon idézi fel a jelölő a jelölt dolgot (a jelölő és a jelölt kapcsolata szerint):

- index: az index kapcsolatban van az adott dologgal, jelenséggel (pl.: a tűz indexe a füst; a láb indexe a lábnyom)

- ikon: képszerű viszony, tényleges hasonlóság alapján idézi fel a jelöltet (pl.: egy állat képe felidézi az állatot)

- szimbólumok: társadalmi megállapodás, vagy hagyomány alapján értelmezhetők (pl.: közlekedési táblák).

 

A nyelvi jeleket hangsor segítségével jelenítjük meg. A hangalak és a jelentés kapcsolata: a legtöbb szóban hagyományon, vagy megszokáson alapul. Nem reális összefüggésen, de vannak melyeknek kapcsolata között reális összefüggés van pl.:

hangfestő szavak: ballag, futkos, süvít

hangutánzó szavak: dörmög, cincog, vonyít

 

- Egyjelentésű szavak: a jelentéshez egy hangalak kapcsolódik: pl.: ablak, asztal, ház.

- Többjelentésű szavak:

 a: azonos alakúak: egy hangalakhoz több jelentés kapcsolódik, de a jelentések nincsenek egymással kapcsolatban két jelentés szófaja is más. Pl.: terem, vár, ég.

 b: nyelvtani azonosalakúság: toldalékozás lévén alakul ki ugyanaz a hangsor, de a jelentések nincsenek egymással kapcsolatban. Pl.: háló: fn. háló: melléknévi igenév.

 c: többjelentésű szavak: egy hangsorhoz több jelentés kapcsolódik, de a jelentések között kapcsolat van. Pl.: toll, körte, tanács.

- Hasonló alakú szavak. Tagjai rendszerint közös tőből származnak, de más képzővel kapcsolódnak össze. Pl.: egyenlőre-egyelőre.

- Egy jelentéshez több hangalak. Ezek a rokonértelmű szavak. (pl.: alszik-durmol; burgonya-krumpli; kukorica-tengeri; szalad-fut-rohan.

 

Jelrendszerek fajtái:

- füstjelzés, zászlójelzés, dobjelzés, jelnyelv.

Jelrendszer szintjei:

1. legalsó szint a fonéma: beszédhang. Önálló jelentéssel nem bír.

2. morféma: több fonémából épül fel. Szóelemnek is hívják: ilyen az igekötő, toldalékok.

3. lexéma: két morféma jelentésbeli és grammatikai összekapcsolása. Ezt szótári szónak nevezik. Nyelvhasználatban a szóalak a neve: glosszéma.

4. szintagma: szerkesztett jelek. Pl.: vadat lő, piros szoknya.

5. mondat: összetartó ereje logikai kapcsolat. Szerkesztett jelekből áll.

Átmeneti szintek:

- álmorféma: pl.: házak: alakilag morféma, funkcióját tekintve fonéma

- állexéma: pl.: igekötő, névelő. Alakilag lexéma, funkció morféma

- álszintagma: lexéma+állexéma. Pl.: az asztal. Alakilag szintagma, de funkc. tekintve lexéma

- álmondat: összetett mondatok mellékmondata. Alakilag mondat, funkc. tekintve szintagma.

 

A mondat a beszéd legkisebb egysége, de nem önmagában áll, hanem egy nagyobb egységnek, a szövegnek láncszemnyi részeként. A közlésfolyamatban minden mondatban kifejeződik, a beszélőnek a valósághoz való viszonya és az a szándéka, hogy a hallgatóra beszédével milyen hatást tegyen. Ennek megfelelően a mondat jelentése többrétegű:

1 rétege: a mondatot alkotó nyelvi jelek jelentésének összessége, ezt mindig árnyalja, gazdagítja a beszédhelyzetből származó másodlagos jelentés. E kettő együtt a mondat tartalma.

2. rétege: az a szándék, amelyet a beszélő mondatával meg akar valósítani. Pl.: tájékoztat, felhív, kér, visszautasít, feltételez, érzelmet fejez ki.

3. rétege: az a szándékolt hatás, amelyet a mondat a hallgatóra gyakorol. Pl.: megnevetteti, elgondolkoztatja, cselekvésre készteti.

 

A szöveg: a mondatok sorozatát akkor tekintjük szövegnek, ha megvan a szövegszerűség legfőbb követelménye: a tartalmi egysége, előrehaladása és a lezártság. Ezeket az ún. lineáris kohézió biztosítja. A szöveg tartalmi, jelentésbeli kapcsolatát a globális kohézió biztosítja. Ugyanazokra a valóságelemekre vonatkozó nyelvi elemek a szöveg témája, az újvalóságelem a réma. Minden szöveg szól valamiről, tehát van témája, tárgya. A hozzá tartozó szereplők mintegy behálózzák a szöveget. A szövegben valaki kifejt valamit, körüljár egy kérdést, fölvet és megold egy problémát. A téma folyamatos jelenlétét szolgálják a kulcsszók, előre, majd visszautaló szók. A téma megjelölésében fontos szerepet tölt be a cím. A cím nem a szöveg része, hanem rámutat a szöveg egészére.

 
Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.