DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

Helyesírásunk alapelvei PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Magyar nyelvtan tétel

Helyesírásunk alapelvei

 

 

A magyar helyesírás betűíró, latin betűs, hangjelölő és értelemtükröző írásrendszer. A magyar agglutináló nyelvtípus. Hangjelölő mert: betűi legtöbbször a szóelemekben valóban kiejtett hangokra utalnak. Értelemtükröző mert: a helyesírás sokat tükröz a magyar nyelv rendszeréből (pl.: külön -és egybeírás, szóelválasztás).

Helyesírási alapelveken azokat az eljárásokat értjük, melyek szerint szavainkat és szóalakjainkat leírjuk. 4 alapelvet követ a magyar helyesírás, kiejtés, szóelemzés, hagyomány és az egyszerűsítés elve. A helyesírás iránti igény vagyis igény a következetes mások által is használt írásmódra egyidős az írással. Az ómagyar korban kancelláriai helyesírás volt a jellemző. A középmagyar korban a katolikus és protestáns helyesírásról beszélhetünk. 1832-ben az Akadémia kiadta az első magyar helyesírási szabályzatot (legutóbbi 1984-ben jelent meg).

Kiejtés szerinti írás elve: a kiejtés elve értelmében a kiejtett szó hangjait általában a nekik megfelelő betűkkel jelöljük. A kiejtés elve 4 pontban foglalható össze:

- a msh-k. időtartamának jelölése: pl.: az ikes igéknél zöldellik, hámlik, v. tyú-tyű, ttyú-ttyű szóvégződés esetében: csengettyű, herkentyű, pattantyú, dugattyú

- a mgh-k. minőségi és mennyiségi szabályai: pl.: a -ból, -ből, -tól, -től, -ról, -ről. Attól függően kapcsoljuk a szótőhöz, hogy az alapszó magas, mély v. vegyes hangrendű -e. Pl.: házból, vízből; fotelból-fotelből; -ul, -ül---igeképző (fordul, terül), határozórag (hátul, kívül)

- kétalakú elemek: olyan szavaknál amelyeknek két köznyelvi változata van, írásban is két alakot jelent. Pl.: fel-föl, zsemle-zsömle, törölköző-törülköző, benn-bent.

- szóelemek elhomályosulása nyomán felépülő kiejtés szerinti írásmód: olyan szavak, amelyekben annyira elhomályosultak az őket alkotó szóelemek, hogy csak a nyelvtörténet ismerői tudják azokat szétválasztani. Pl.: aggat, lagzi, küszködik, éjszaka.

Szóelemző írásmód elve: a több szóelemből álló szóalakok helyesírását ez az elv úgy szabályozza, hogy a toldalékos szavakon a toldalékok és az összetett szavak tagjai világosan felismerhetők legyenek. A szóelemeket úgy írjuk le ahogy külön-külön hangzanak. Pl.: szénpor (m), vasgyár (zs), hordja (gy). A szóelemző írásmód eseteit két csoportba oszthatjuk:

- szótükröztető írásmód: ebbe a csoportba tartoznak a hangok találkozásikor létrejövő hangtani törvények. Pl.: részleges hasonulás. Az egyik msh. módosul az ejtésben, a másik megőrzi eredeti formáját. Pl.: jégkrém (k), sínpár (m), agyonnyom (nny), verébtől (p). Teljes hasonulás esetében több hang találkozásakor az egyik hosszan hallható. Pl.: merészség, igazság, anyja, éljen, szálljatok, folyjon. A msh. összeolvadás: két msh. találkozásakor beszédben egy harmadikká alakul. Pl.: útja (tty), futja (tty), metszi (cc), tanítson (ccs). Msh. rövidülés: a hosszú msh-ra végződő szóhoz msh-val kezdődő toldalék járul. A tő hosszú mássalhangzója esetében megrövidül. Pl.: keddre, agglegény, mennydörgés, lanttal.

- szóelemek fonematikus írása: azok a szóalakok sorolhatók ide, amelyekben a toldalékolt formában módosult a szótő, és ezt írásban is jelöljük. Igeragozásban a "j"-el kezdődő személyragok ( jük, ják, jétek, jék) módosulnak, s, sz, dz, z végű igékhez járulva. Pl.: mssa, nézze, játsszák. Felszólító módban a "j" modosult alakban járul a tőhöz az s, sz, dz, z végű igéknél. Pl.: mosson, játsszátok,nézze, vesszünk.Az sz-szel bővülő v-s tövű igék felszólító alakjaiban a mgh-kra véződő tőhöz -gy alakban járul a módjel. Pl.: legyen, vegyél, vigyük stb.

Az egyszerűsítés elve: megkönnyíti az msh. torlódást. Ha kéttagú msh-ra végződő szavak véghangját megkettőzzük, akkor a kettős msh-nak csak az első tagját írjuk hosszan. Pl.: menynyi helyett mennyi, hoszszú helyett hosszú. Kivételek az olyan összetett szavak, amelyekben az első tag végén és a második tag elején azonos kéttagú msh. áll. Pl.: mészszagú, nagygyűlés, tanácscsarnok. Ha az alapszó hosszú msh-ra végződik és a toldalék is ugyanazzal az msh-val kezdődik nem írunk három betűt, csak kettőt. Pl.: viccé, hosszal, állexéma.

Hagyomány elve: azt teszi lehetővé, hogy a régies családnevekben megőrizhessük az eredeti írásképet, mely általában nem egyezik a kiejtési formával. A kiejtéssel szemben egy betű esetében marad a hagyományos forma: a "ly" esetében ahol "j"-t ejtünk. Pl.: kályha, mályva, komoly, pehely, lyukas, ilyen, helyes. Pl.: Horváthtal, Kiss-sel, Paállal, Batthányval, Győrffivel.

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.